วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ 28 บ้านคลองด้วน ได้เริ่มรวบรวมพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกของชุมชน ด้วยการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางยา หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าในการขายได้

 

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้สึกของความมั่นคง ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และสามารถลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตร ส่วนการปลูกผักปลอดภัยแบ่งปันกับคนในชุมชน ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้คนในชุมชน และสร้างความมั่นใจในผลผลิตที่ปลอดภัย

 

การที่ผู้บริหารระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรนี้ ยืนยันถึงความสำเร็จและความท้าทายที่กลุ่มนี้ได้ทำขึ้น ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสเติบโตและพัฒนาต่อยอดไปอีก การรับรู้จากภาครัฐนั้นช่วยเสริมเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกร และยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่เริ่มต้นสร้างกลุ่มในแบบเช่นเดียวกัน ในการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสร้างความยั่งยืน

เข้าชม 6 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

เศรษฐกิจอื่นๆ