ข่าวในพระราชสำนักระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ต่ำกว่าชั้นนายพลทั้งสิ้น 7 ราย โดยอาศัย มาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังใช้อำนาจตามมาตรา 10 กับ 13 และ 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 รวมไปถึงการใช้อำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2475 โดยมีนายทหารที่ได้รับพระราชทานยศ ดังต่อไปนี้

1. ว่าที่พันโท สุพงษ์ อัตนวานิช เป็น พันโท

2. ว่าที่พันตรี วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี เป็น พันตรี

3. ว่าที่พันตรีหญิง ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4. ว่าที่พันตรีหญิง อรสุมา ราชภักดิ์เสนี เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ร้อยเอก วัชระ โหสิ เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ร้อยโท นิคม ภิรมย์กิจ เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ร้อยโท อานนท์ สุมาลี เป็น ร้อยโท

 

เข้าชม 44 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

ข่าวในพระราชสำนักอื่นๆ